You are currently at: ejtech.hkej.com
Skip This Ads
Don't Miss

All posts tagged "Pola"

  • 窮人FinTech (老占)

    後生仔小額的資金需求,一向唔受傳統金融界青睞,但係科技互聯網投入之後,不但改變金融交易的方式,小額資金都有機會活化,日本仔喺呢方面就非常不遺餘力,窮人FinTech就應運而生。

    • Posted August 18, 2018
    • 0