You are currently at: ejtech.hkej.com
Skip This Ads
Don't Miss

All posts tagged "San Jose"

  • 投資寶地西雅圖 (老占)

    美國房地產市場結構同香港、台灣完全不同,其實矽谷嘅年輕人根本就唔鍾意炒樓,淨係鍾意做宅男編碼創業。美國屋主每年必須繳納樓價1%,甚至1.5%嘅房地產稅,是給予當地政府。

    • Posted September 12, 2018
    • 0