You are currently at: ejtech.hkej.com
Skip This Ads
Don't Miss

All posts tagged "NDN"

  • 安子介孻孫 創業靠自幹

    安宇昭在大學主修心理,副修經濟。畢業後加入4A廣告公司,「當時我那組有機會見個大客,但我係新人無份去。我覺得,創意唔應該講階層,而係睇能力。」於是他問同事,公司大老闆當年何時升至合夥人?答案是38歲。

    • Posted June 14, 2018
    • 0