You are currently at: ejtech.hkej.com
Skip This Ads
Don't Miss

All posts tagged "法例"

  • 「唔想等到2046」 80後搞港產美食車

    80後Siky一早已設計好港產美食車!適逢財爺亦有此意,他一不做、二不休,決定着手裝嵌,並與投資者Simon成立香港美食車協會,「我哋唔想坐喺度等,等到2046年。」

    • Posted July 6, 2015
    • 0